Farnost Františkovy Lázně - Město

 

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně

 

Farnost Františkovy Lázně - Venkov

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně - venkov

 

 

Povzbuzení III. (ke Květné neděli 2020)


Jaký krásný graf
„…No, a potom už jsou jen samá pozitiva a sociální jistoty. První dovolená v Jugoslávii, následuje první dítě. Pak již výše zmíněný automobil, zde se stávám zástupcem ředitele, druhá dovolená v Jugoslávii, druhé dítě. Mezitím samozřejmě rekreační chata, taktéž i barevný televizor, přívěs, a tak dále, a tak dále, a tak dále…“Asi si vybavujete tuhle scénu z populárního filmu. Z vrozené skeptičnosti i z jisté míry pohodlnosti se záměrně vyhýbám nějakému detailnímu a dlouhodobému plánování. Ale nějaká alespoň základní minimální míra plánování být stejně musí. A tak jsem krátce poté, co venku opadlo všeobecné nadšení z nového roku 2020 a jeho oslavování až do bezvědomí, musel přistoupit, puzen blížící se lednovou uzávěrkou některých tiskovin, k vytvoření plánu velikonočních bohoslužeb. Pak byl tento plán, vyvedený v barvě, i nějaký čas vyvěšen na začátku svatopostní doby na našich Aktualitách, ale už tam není a hned Vám naznačím, jakých změn ten plán doznal v důsledku nám všem známých okolností.

Všechny bohoslužby Svatého týdne i velikonoční bohoslužby, odehrají se, jako doposud, bez přítomnosti veřejnosti a některé se neuskuteční vůbec. Plzeňský biskup a Liturgická komise České biskupské konference na základě Instrukce Kongregace pro bohoslužbu a svátosti (Prot. n. 153/20) umožňují bohoslužebné dění upravit takto:
Věřícím se má oznámit hodina začátků v místě konaných bohoslužeb, aby se mohli připojit duchovně modlitbou, byť na dálku. Nadále zůstává v platnosti zákaz konání bohoslužeb pro veřejnost.

  • Na Květnou neděli tedy budu soukromě sloužit mši svatou v kostele Povýšení sv. Kříže ve Františkových Lázních v 11.00 (nebude zahrnovat průvod s ratolestmi, ani jejich žehnání)

  • Ve Svatém týdnu v pondělí, úterý a ve středu budou mše svaté v různé neplánované časy.

  • Na Zelený čtvrtek budu soukromě sloužit mši svatou v kostele Povýšení sv. Kříže ve Františkových Lázních v 16.00 (nebude zahrnovat obřady související s přenesením Nejsvětější Svátosti do Getsemanské zahrady).

  • O Velkém pátku nebudou velkopáteční obřady. Místo nich mohu a mám zařadit zvláštní modlitby z Denní modlitby Církve. V 15.00 se však budu také soukromě modlit pobožnost křížové cesty.

  • O Bílé sobotě nebudou obřady Vzkříšení. Místo nich mohu a mám zařadit zvláštní modlitby z Denní modlitby Církve.

  • O Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budu soukromě sloužit mši svatou v kostele Povýšení sv. Kříže ve Františkových Lázních v 11.00 (nebude zahrnovat žehnání pokrmů).

  • O Pondělí velikonočním budu soukromě sloužit mši svatou v kostele Povýšení sv. Kříže ve Františkových Lázních v 11.00.Další bohoslužby následující po Pondělí velikonočním, které, pokud budu zdráv, budu konat, uskuteční se v různé neplánované časy.
Pokud jde o přijetí svátostného rozhřešení, čili svatou zpověď, rozhodl plzeňský biskup takto:
„…stanovuji, aby kněží požádali věřící o odložení svátosti smíření na dobu po ukončení restriktivních opatření a vyzvali je nyní v rámci přípravy na slavení Velikonoc ke vzbuzení dokonalé lítosti, jak je stanoveno [v nótě Apoštolské penitenciárie]“.V této nótě se pak píše: „Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění a doprovázená pevným předsevzetím jít co nejdříve [to bude možné] ke svátostné zpovědi, získává odpuštění hříchů, a to i smrtelných (srov. Katechismus Katolické církve, č. 1452).“
Čili, odložte prozatím svůj záměr vykonat svatou zpověď. Budete-li v nějaké skutečně tísnivé nouzi, je možné se se mnou kontaktovat telefonicky a tak potom dohodneme i další postup v této věci. Už jsem pár lidí v těchto podmínkách rozhřešil, tak, abychom vzájemný kontakt omezili na minimum (ovšem nikoliv po telefonu – to by nebylo platné!) Mělo by však jít spíše o výjimečný postup, než o pravidlo. Pravidlem má být odklad, vzbuzení dokonalé nadpřirozené lítosti nad hříchy a předsevzetí vykonat svatou zpověď co nejdříve to bude po zrušení omezení možné.
Naším pojítkem i společným dílem, v němž nemůžeme být omezeni žádnými karanténami, zůstává i nadále společná modlitba. Modlitba svatého růžence je dostupná každému a znovu ji doporučuji udržovat ve 20.00. Těm, kdo máte tu možnost a umíte to, doporučuji také, zvláště ve Svatém týdnu a o Velikonocích, Denní modlitbu Církve (breviář), která skvěle provází aktuálním liturgickým časem.
Zahájil jsem tento informační blok citací z filmu, kde předvádí jeden z aktérů svůj krásný v barvě vyvedený síťový graf, v němž na dlouho dopředu zachycuje své zamýšlené životní osudy. I leckteré církevní kruhy propadly takové mánii barevných grafů, nekonečných pastoračních plánování, diářů, rozpočtů a snění na papíře. Byli jsme z těchto snů poměrně neurvale probuzeni. Někdo docela drsně zatřásl naším ramenem. Může se to zdát jako hrubost. Ale když klimbáte za volantem, a někdo Vámi takhle zhurta otřese, může Vám to zachránit život. Plány a sny jsou hezké, a v našem životě mají své místo i plány i sny. Kdyby se však měly stát naší hlavní životní náplní, byl by to život? My máme svou vlast v nebi. Ne snad, že bychom nějak přeochotně svůj vezdejší život odhazovali - na to má příliš velkou cenu - ale naše směřování k životu, v němž jediným plánem je věčná blaženost v Bohu, není slučitelné s úporným lpěním na jiných našich plánech. Člověk totiž sice míní, ale Pán Bůh mění.
Požehnané Velikonoce, které jsou sice zasaženy obavami vyvolanými znejistěním našich plánů, ale jsou zároveň hlubokým potvrzením Božího plánu spásy pro nás, Vám přeje a vyprošuje

P. Jan.