Farnost Františkovy Lázně - Město

 

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně

 

Farnost Františkovy Lázně - Venkov

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně - venkov

 

 

Oprava fasády kostela sv. Kateřiny v Libé

(2011-2014)

 
     V návaznosti na dokončenou generální opravu střechy kostela, přikročilo se v roce 2011 k opravě fasády. Předmětem opravy byly jen části do této doby prokazatelně omítnuté, čili vyjma věže. Opět nebyl dostatek prostředků k rychlé realizaci tak masivního díla, a tak vše probíhalo na etapy. První rok se opravilo jižní průčelí, kde je vchod do kostela. Část zřícené korunní římsy byla dostavěna, část zachované římsy byla zpevněna. Další rok přišla na řadu východní strana kostela, která sousedí s hradem. Zde byla nově dostavěna skoro celá korunní římsa. Navíc se využilo přístupu do hradního nádvoří a s laskavým povolením majitelů hradu vykopal se okolo východní obvodové stěny kostela hluboký příkop, do něhož se zapracoval vzdušník, který ústí na západní opěrné stěně hradního nádvoří a na jihu v ohradní zdi hradu. Tento vzdušník, kopírující svým dnem skálu, na níž je východní stěna vystavěna, má za úkol vysušovat zemní vlhkost, která jinak stále prosakovala zdivem do interiéru kostela. V roce následujícím byla opravena fasáda severní stěny kostela, kde rovněž část korunní římsy chyběla a část nebyla původní. A pak pokračovaly zbývající pruhy pláště presbytáře na západě.
     Naše farnost intenzivně, avšak neúspěšně bojovala o to, aby barevnost fasády odpovídala původnímu baroknímu konceptu. Náš záměr byl: použít na fasádě dvě barvy, nebo alespoň dva odstíny téže barvy, tak, aby plastické prvky fasády byly odlišeny od částí plochých. Národní památkový ústav v Lokti, zastoupen pro tuto stavbu Mgr. Janou Horvátovou, však přikázal vytvořit fasádu jednobarevnou. A to i s tím, že toutéž barvou budou natřeny i kamenné prvky fasády, jako jsou patky pilastrů, okenní špalety a portály dveří. Jestliže jsme nechtěli ztratit alespoň tu finanční podporu, kterou nám poskytovalo Ministerstvo kultury prostřednictvím PZAD, museli jsme se podřídit. Vznikla výrazově velmi chudá fasáda, čímž byla ztracena šance na mnohem větší efekt, vyplývající z jejího členění. Podobný postup se opakoval na této stavbě vícekrát. Například nebylo dovoleno oplechování okenních parapetů a stříšky portálu hlavního vchodu jiným plechem, než olověným. Firma, která by urychleně reagovala na takový neobvyklý materiálový požadavek památkářů, se nenašla včas, a tak z opatření oplechovat namáhaná místa sešlo docela – nebyla alternativa, jiný plech nebyl dovolen. Souběžně s opravami fasády probíhalo také odvodnění v terénu u paty obvodových zdí. Při opravě střechy, protože okapy dříve nebyly nikdy na kostele použity, nebylo možné, nějaké nové okapy instalovat. Dešťová voda tak ze (sice značně předsunuté) střechy stéká k patě kostela. To působí neblaze na novou fasádu (jak je po letech už opět vidět), úpravy v místě přiléhajícím ke stěně měly zamáčení a oprýskávání alespoň trochu zabránit.
     Nejednu těžkou chvilku s financováním náročné stavby, již spolu s naší farností dotovalo Ministerstvo kultury, nám pomáhaly řešit opět různé subjekty v různých letech různou měrou. Kupříkladu Biskupství plzeňské, Obec Libá, Karlovarský kraj a někdy i soukromí dárci.